MOE Key Laboratory of Intelligent Perception and Systems for High-Dimensional Information
(NJUST)

  Director


Dr. Jian Yang


  Staff£®new members in 2 directions of "high-dimensional information process and fusion" and "thenology and applications of intelligent systems"£©


Dr. Zhong Jin
Dr. Hui Kong
Dr. Shanshan Zhang
Dr. Chen Gong
Dr. Zhen Cui
Dr. Xianfeng Yang
Dr. Beibei Wang
Dr. Jianjun Qian
Dr. Chunyan Xu
Dr. Guangyu Li
Dr. Kangkan Wang
Dr. Yichang Li